............................................................................................................................................................................................................

Shyam Manuhar Mahotsav... at Khatu Shyam Ji..